Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Ciągnik gąsienicowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Jeżeli ruch ciągnika jest niejednostajny, wówczas trzeba uwzględniać następujące siły: siły działające na ciągnik gąsienicowy w razie jego podłużnego pochylenia — ciężar ciągnika zastąpiony przez wypadkową G działająca w środku ciężkości ciągnika, — siły bezwładności poszczególnych części ciągnika zastąpione przez ich wypadkową Pb działającą w środku cieżkości ciągnika i skierowaną w kierunku przeciwnym do kierunku przyspieszenia, — siła uciągu ciągnika Pu na zaczepie, działająca w umownym punkcie przecięcia linii działania siły uciągu z prostą prostopadłą do nawierzchni drogi, przechodzącą przez oś geometryczną kół napędowych, — reakcja podłoża XI, skierowana zgodnie z ruchem ciągnika — siła pędząca, — równoległa do nawierzchni drogi składowa XP czołowego oporu gąsienicy, — prostopadła do nawierzchni drogi reakcja Y przyłożona w środku nacisku. Podczas niejednostajnego ruchu ciągnika siła napędowa jest równa: Pk Pu + Pb + G + P]. podczas jednostajnego ruchu ciągnika (V — const) na drodze poziomej (z = O) człon (Pb G • sin 7) jest równy zero, a więc siła napędowa jest wtedy równa sile uciągu na zaczepie i sile oporów toczenia ciągnika. Siłę oporów toczenia ciągnika gąsienicowego podczas ruchu jednostajnego określa się doświadczalnie. W obliczeniach stosuje się wzór empiryczny Pr — j • G• cosa, gdzie f współczynnik oporów toczenia, którego przeciętne wartości podano w poniższym zestawieniu: Podłużna równowaga ciągnika gąsienicowego jest zachowana, jeżeli wspólrzędna środka nacisku x jest większa niż odłegłošć Ck krawędzi nośnej nawierzchni gąsienic od plaszczyzny prostopadlej do nawierzchni dro gi, przechodzącej przez geometryczną og obrotu kół napedowych. Warunek ten nie dotyczy ciągników gąsienicowych z zawieszeniem na wahliwych wózkach. Tego rodzaju ciągnik zachowuje równowage podłużną wówczas, kiedy współrzędna środka nacisku x jest większa niż odległość Ik tylnej osi zawieszenia kadłuba od płaszczyzny prostopadłej do powierzchni drogi, przechodzącej przez geometryczną oś obrotu kół napędowych. [hasła pokrewne: renault wektor, vb leasing aukcje, renault wektor bielsko ]

Comments are closed.